Svěřenský fond

 

Svěřenský fond nebo-li TRUST je novinka v právním řádu ČR, kterou jsme převzali z quebeckého občanského zákoníku. S TRUSTem má mnohaleté zkušenosti zákonodárství v Anglii, Skotsku, Francii a dalších zemích.

TRUST je možné zřídit smlouvou nebo závětí pro případ smrti.

 

Co je to TRUST 

 • entita bez právní subjektivity
 • oddělené a nezávislé vlastnictví majetku

 

Majetek TRUSTu a jeho správa

 • majetek, který se vkládá do Trustu, přestává být momentem přijetí do Trustu majetkem ve vlastnictví zakladatele Trustu, aniž by se stal vlastnictvím kohokoliv jiného.
 • majetek Trustu spravuje správce v souladu s pokyny zakladatele, obsaženými ve statutu Trustu
 • majetkem v TRUSTu mohou být movité či nemovité věci, hmotné či nehmotné

 

Zakladatel TRUSTu

 • neztrácí kontrolu nad svým majetkem
 • může být jedním ze správců
 • jmenuje a odvolává správce
 • určuje závazně podmínky nakládání s majetkem, včetně výplaty zisku

 

Založení TRUSTu

zakladatel vyčlení majetek ze svého vlastnictví a v rámci notářského zápisu sepíše statut Trustu (veřejná listina), která obsahuje zejména

 • označení Trustu
 • označení majetku
 • vymezení účelu
 • podmínky plnění z Trustu
 • dobu trvání Trustu (doba neurčitá)
 • informace o beneficientovi, pokud bude
 • jmenování prvního správce Trustu

Zakladatel vykonává kontrolu nad správou TRUSTU, případně definuje podmínky kontroly odlišně ve statutu

 


 

Správcem TRUSTu může být

 • každá svéprávná osoba
 • za určitých podmínek i zakladatel nebo osoba, které má být plněno z Trustu

 

Povinnosti správce

 1. správci náleží plná správa majetku (nevlastní majetek v Trustu)
 2. správce má povinost jednat s péčí řádného hospodáře, tedy jednat
  • loajálně
  • s potřebnými znalostmi
  • s pečlivostí
 3. správce odpovídat za škodu

 

Účel TRUSTu

 1. TRUST k ochraně a správě rodinného jmění napříč generacemi
  • správa rozsáhlého rodinného majetku
  • ochrana před majetkovými spory v rodině
  • ochrana před neúčelným rozmělněním rodinného majetku
  • hmotné zajištění členů rodiny
  • mezigenerační transfer majetku mimo dědické řízení

 

 1. TRUST jako investiční záměr a anonymní vlastnictví
  • ochrana a zajištění velkých finančních projektů
  • ochranna investic/majetku před neoprávněnými nároky věřitelů
  • společný podnikatelský záměr dvou subjektů
  • anonymita vlastnictví 

 

 1. TRUST jako účinný nástroj v klíčových životních situacích
  • dědické řízené
  • rozvod
  • insolvence
  • exekuce
  • žaloby
  • neoprávněné nároky třetích osob