Právní vztahy k nemovitostem

Poradenství

Můžete se na nás obrátit v oblasti práva nemovitostí. Poradíme Vám ohledně koupě či prodeje nemovitostí, zástavního práva či věcného břemene, jakož i v oblasti stavebního práva a developmentu.

Smluvní dokumentace

Po podrobné analýze Vaší situace připravíme smluvní dokumentaci určenou přímo pro Vás. Vytvoříme kupní smlouvu na nemovitost, darovací smlouvu, dohodu o převodu členství a členských práv a povinností a práva nájmu k družstevnímu bytu, smlouvu o zřízení věcného břemene či smlouvu zástavní.

Právní zastoupení

Zastoupíme Vás při správním řízení u jednotlivých katastrálních úřadů.

Prověrka nabývacích titulů

Provedeme za Vás prověrku dostupných nabývacích titulů předchozích vlastníků, jakož i rozbor právních vad uvedených na výpisu z katastru nemovitostí a případně Vám doporučíme řešení nastalé situace.

Advokátní úschova

Kontrolovanou a pro obě strany spolehlivou výplatu kupní ceny Vám zajistíme pomocí advokátní úschovy finančních prostředků. Dohoda o advokátní úschově, kterou uzavírají obě smluvní strany s advokátem, poskytne smluvním stranám jistotu, že kupní cena bude vyplacena prodávajícímu řádně a včas po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

Stavební právo

Poradíme Vám s problematikou stavebního práva. Můžete se na nás obrátit se záležitostmi stavebního řízení jako je ohlášení stavby, stavební povolení, kolaudační souhlas, změna v užívání či odstranění stavby, jakož i se záležitostmi územního rozhodování jako je územně plánovací dokumentace, rozhodnutí o změně využití území, dělení nebo scelování pozemků apod.

Development