Obchodní právo

Fúze a akvizice

V průběhu celého procesu fúze či akvizice Vám poskytneme komplexní právní poradenství. Nabídneme Vám v této oblasti zejména přípravu veškeré smluvní právní dokumentace, provedení právní prověrky (due diligence) či zajištění zápisu do obchodního rejstříku. Specializujeme se jak na přeměny společností (fúze, rozdělení či změna právní formy), tak na převody majetkových účastí (obchodních podílů či akcií). Rovněž Vás můžeme zastoupit ve sporné agendě.

Zakládání a změna společností

Jsme připraveni poskytnout Vám úplný právní servis při zakládání, změnách, jakož i zrušení obchodních společností. Zajistíme Vám vše od vypracování zakládacích listin až po zápis do živnostenského a obchodního rejstříku. Budeme Vám nápomocni v průběhu života společnosti v oblasti nejen práva společností (valné hromady, uzavírání manažerských smluv), ale i práva obchodního (příprava a revize obchodních smluv, zastupování ve sporné agendě) či práva pracovního. Poradíme Vám, jak nejefektivněji podnikání ukončit a v těchto případech Vás i zastoupíme.

Prodej a pronájem podniku

Nabízíme Vám kvalitní, spolehlivé a rychlé právní služby v oblasti prodeje či pronájmu podniku. Poskytneme ucelené právní poradenství, přípravu smluvní dokumentace, stejně tak i zastoupení při vyjednávání s obchodními partnery i orgány státní správy.

Právní audit

Zpracujeme pro Vás kvalitní zprávu o auditu, která bude výsledkem zkoumání veškerých okruhů právní problematiky dle Vašeho zadání. S pomocí standardních auditorských postupů prověříme právně významné skutečnosti a ve zprávě shrneme zjištěné nedostatky a doporučíme Vám řešení ke sjednání nápravy.

Due diligence

Tuzemským i zahraničním investorům poskytneme komplexní zprávu, která bude užitečným podkladem při investičním rozhodování. Analyzujeme postavení společnosti ve vztahu k třetím osobám a zhodnotíme stav předložených smluv, a to zejména s ohledem na rizika, nestandardní závazky či jejich platnost.

Insolvence a restrukturalizace

Zastoupíme Vás jako dlužníka či věřitele v celém insolvenčním řízení. Jako věřiteli Vám přihlásíme pohledávku do již probíhajícího insolvenčního řízení a připravíme pro Vás věřitelský insolvenční návrh. Jako dlužníkovi Vám připravíme dlužnický insolvenční návrh a budeme Vás v průběhu řízení zastupovat. Jsme připraveni Vám být nápomocni v incidenčních sporech nebo při restrukturalizaci společnosti. Také Vám pomůžeme se snížením nebo zvýšením základního kapitálu.

Ochrana hospodářské soutěže

Při jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Vás zastoupíme v souvislosti nejen s fúzemi a akvizicemi, ale i ve správních řízeních. Rovněž jsme připraveni Vám být nápomocni v oblasti kartelového práva, zneužívání dominantního postavení či v nekalousoutěžní problematice.

Právo EU

Poradíme Vám s problematikou práva Evropské unie. Vypracujeme právní stanoviska a analýzy, sepíšeme smlouvy, dohody či jiné dokumenty a zastoupíme Vás v jednotlivých řízeních.

Bankovnictví a kapitálový trh

Obraťte se na nás v oblasti problematiky bankovnictví, cenných papírů, investičních fondů a společností, penzijních fondů, veřejných trhů, pojišťovnictví či devizového práva. Vypracujeme pro Vás právní expertízy, smlouvy, sepíšeme odborná stanoviska. Jsme připraveni Vás rovněž zastoupit v řízeních před Českou národní bankou či Ministerstvem financí.