Otázka formy plné moci k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu – judikatura k NOZ

V listopadu loňského roku ukončil Nejvyšší soud diskuze odborné veřejnosti v otázce formy plné moci k právním jednáním, pro něž vyžaduje zákon formu notářského zápisu. V průběhu roku 2014 nebylo zcela jednoznačné, zda v případě, kdy chcete založit novou společnost a budete ve fázi řízení u rejstříkového soudu zastoupeni na základě plné moci, je potřeba takovou plnou moc udělit ve formě notářského zápisu či nikoli. Nejvyšší soud České republiky judikoval, že v takovém případě postačí plná moc s úředně ověřenými podpisy.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, vyložil, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil. V praxi to znamená, že i tehdy, je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, postačí, je-li udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen.

Dle Nejvyššího soudu obecně nenaplnění požadavku formy uvedeného v § 441 odst. 2 in fine občanského zákoníku nevede bez dalšího k neplatnosti plné moci či právního jednání na jejím základě učiněného. Nejvyšší soud vyšel z § 580 občanského zákoníku, podle kterého je právní jednání neplatné pouze tehdy, vyžaduje-li to smysl a účel zákona. Tudíž neplatnost pro nedodržení formy musí vyplývat ze smyslu a účelu zákona. Přitom účelem požadavku notářského zápisu je ověření totožnosti zmocnitele, a není-li pochyb o totožnosti zmocnitele, není plná moc neplatná jen pro to, že nebyla udělena ve formě notářského zápisu, jak zákon předepisuje.

Soud zároveň řešil vztah § 441 občanského zákoníku a § 6 zákona o obchodních korporacích, který předepisuje pro právní jednání směřující ke vzniku, změně či zániku obchodní korporace písemnou formu s úředně ověřenými podpisy pod sankcí absolutní neplatnosti. Nejvyšší soud konstatoval, že § 6 - jde-li o požadavek formy plné moci k založení společnosti s ručením omezeným - je ustanovením zvláštním, které se uplatní před § 441 odst. 2 in fine občanského zákoníku. Postačí tudíž, aby plná moc k přijetí zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným byla udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zakladatele), a to bez ohledu na to, že zakladatelská listina musí být sepsána ve formě notářského zápisu o právním jednání.