Ochrana osobních údajů, internetové vyhledávače a tzv. právo být zapomenut

Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 13. 5. 2014 překvapivý a následně velmi medializovaný rozsudek ve sporu španělského občana se společností Google a španělským deníkem. Spor byl veden ohledně skutečnosti, že po zadání jména pana Gonzálese do internetového vyhledávače Google Search se na předních místech objevují informace a oznámení o proběhlém exekučním řízení vedením vůči jeho osobě a zabavení jeho nemovitostí z důvodu nedoplatků na sociálním pojištění. Vzhledem ke skutečnosti, že exekuční řízení proběhlo poměrně dávno a sdělení byla datována rokem 1998, pan Gonzáles, již žijící řádný život, se domáhal, aby byly takové informace ze stránek španělského deníku i z výsledků vyhledávání Google Search vymazány nebo aby byly alespoň odstraněny či skryty jeho osobní údaje. Co se týče španělského deníku, zde byla žádost zamítnuta, avšak u společnosti Google bylo této společnosti uloženo, aby odstranila předmětné údaje z indexů a do budoucna přístupu k těmto údajům zabránila. Proti tomuto rozhodnutí čemuž podala společnost Google žalobu a v rámci předběžné otázky se touto problematikou zabýval taktéž Soudní dvůr Evropské unie. Ten se odkázal na unijní směrnici, jejímž předmětem je ochrana základních svobod a práv fyzických osob (zejména jejich soukromí) při zpracování osobních údajů a odstranění překážek volného pohybu uvedených údajů, a dále konstatoval, že společnost Google jakožto provozovatel vyhledavače automatickým, neustálým a systematickým vyhledáváním informací zveřejněných na internetu „shromažďuje“ údaje ve smyslu předmětné směrnice. Soud konstatoval, že „pokud provozovatel takové údaje „vyhledává“, „zaznamenává“ a „uspořádává“ v rámci svých programů indexování, a poté je „uchovává“ na svých serverech a případně „sděluje“ a „zpřístupňuje“ svým uživatelům ve formě seznamů výsledků vyhledávání, pak takové úkony musí být kvalifikovány jako „zpracování“ osobních údajů.“ Z rozsudku tedy mimo jiné vyplývá, že provozovatel internetového vyhledávače je odpovědný za zpracovávání osobních údajů, které se nacházejí na internetových stránkách zveřejněných třetími osobami.

Soudní dvůr konstatoval, že provozovatel vyhledávače musí za určitých podmínek ze zobrazeného seznamu výsledků vyhledávání provedeného na základě jména osoby vymazat odkazy na webové stránky zveřejněné třetími osobami a obsahující informace týkající se této osoby. Soudní dvůr upřesnil, že tuto povinnost může mít rovněž v případě, že toto jméno nebo tyto informace nebyly předtím nebo současně vymazány z uvedených webových stránek, a to případně i tehdy, jestliže je jejich zveřejnění na uvedených stránkách samo o sobě v souladu se zákonem. Dle uvedeného rozhodnutí je tedy každé osobě umožněno domáhat se toho, aby odkazy na webové stránky byly z takového seznamu výsledků vyhledávání vymazány, protože by si přála, aby informace uvedené na těchto stránkách a týkající se její osoby byly po určité době „zapomenuty“. Soudní dvůr v tomto ohledu poznamenal, že „i zpracování přesných údajů, které bylo původně v souladu se zákonem, se časem může stát neslučitelným s touto směrnicí, pokud se s ohledem na veškeré okolnosti daného případu zdají tyto údaje nepřiměřené, nepodstatné nebo již nepodstatné, nebo přesahují míru s ohledem na účely, pro které byly zpracovány, a uplynulý čas“.