Nový občanský zákoník: Zákonné předkupní právo k nemovitostem se ruší

V souvislosti s novým občanským zákoníkem byly zavedeny rovněž novinky i do institutu spoluvlastnictví.

Podle občanského zákoníku 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 140), převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.

Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník toto předkupní právo (až na určité drobné výjimky) neupravuje, je v § 3062 NOZ stanoveno, že předkupní právo podle dosavadního občanského zákoníku zaniká uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. 1.1.2015.

1. 1. 2015 předkupní právo mezi spoluvlastníky zanikne ze zákona, ale ti si jej budou moci zřídit ve smlouvě. Začne platit nová právní úprava (§ 1124 a § 1125 NOZ), která omezuje aplikaci předkupního práva spoluvlastníků pouze na konkrétní případy, tedy na situace, kdy bylo spoluvlastnictví založeno v návaznosti na dědické řízení nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Pak bude platit, že převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo.